Let op! Geld lenen kost geld.

Algemene voorwaarden

Watch Finance

De afspraken die we maken als u klant bij ons wordt

Algemene voorwaarden Watch Finance B.V. 1 april 2018

Dit zijn de algemene voorwaarden van Watch Finance. Wij bieden doorlopend en niet-doorlopend krediet aan.
Deze algemene voorwaarden gelden voor de kredietproducten die wij u (of
wij u via de bij ons aangesloten partners) aanbieden.

Over ‘u’ en ‘wij’
U bent onze klant. U heeft het krediet bij Watch Finance afgesloten. In deze algemene voorwaarden spreken we u met ‘u’ aan. Hiermee bedoelen we dan ook uw eventuele partner of medekredietnemer als de kredietovereenkomst ook op zijn of haar naam staat.

Wij zijn Watch Finance. In deze algemene voorwaarden spreken we in de wij-vorm. Met de termen ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ en ‘onze’ verwijzen we altijd naar Watch Finance.

INHOUDSOPGAVE

Artikel 1................................................................ .....Begrippenlijst
Artikel 2........................................................... ......Onze producten
Artikel 3..................................................Uw kredietovereenkomst
Artikel 4..................................................................... ....Betaalkaart
Artikel 5................................................. ...........Vervroegd aflossen
Artikel 6..................................... ..Kredietovereenkomst opzeggen
Artikel 7............................................................ Klachtenprocedure
Artikel 8........................................................ ..... ......Slotbepalingen

ARTIKEL 1
BEGRIPPENLIJST IN ALFABETISCHE VOLGORDE

Aangesloten partners Winkeliers, rijscholen, partijen waarmee wij een samenwerkingsovereenkomst hebben en die onze producten mogen aanbieden.
BKR Stichting Bureau Krediet Registratie. Deze stichting registreert alle kredieten boven de 250 euro. Ook worden hier onder andere betalingsachterstanden en betalingsregelingen geregistreerd.
Debetrentevoet Wij zullen hierna verder spreken over rente. Dit is de rente die geldt voor uw krediet. Deze wordt uitgedrukt in een percentage op jaarbasis. De rente kan vast of variabel zijn.
Doorlopend krediet Een krediet zonder einddatum.
In gebreke stellen U ontvangt een brief waarin wij aangeven dat u meerdere keren uw betalingsafspraken niet bent nagekomen. U krijgt dan de gelegenheid om binnen een bepaalde termijn de volledige betalingsachterstand te voldoen. Als u dit niet doet bent u in verzuim.
In verzuim U bent uw afspraken, ondanks een ingebrekestelling, niet nagekomen.
Jaarlijks kostenpercentage (JKP) De totale verplichte kosten die u betaalt voor het krediet. Deze kosten worden uitgedrukt in een percentage op jaarbasis van het totale krediet.
Krediet/Totale kredietbedrag Het bedrag dat u van ons leent.
Kredietgever Degene die het geld aan u uitleent, wij dus.
Kredietlimiet Het bedrag dat u maximaal kunt gebruiken bij uw krediet.
Kredietnemer Degene(n) die de kredietovereenkomst heeft (of hebben) getekend.
Kredietovereenkomst Dat is uw contract.
Looptijd De periode dat u het geld van ons leent uitgedrukt in maanden.
Medekredietnemer Degene die, naast de kredietnemer, ook de kredietovereenkomst heeft ondertekend, ook wel kredietnemer 2 genoemd.
Mijn Rekening Onze online servicepagina waarmee u uw rekening bij ons kunt beheren. Toegang is alleen mogelijk met een persoonlijke inlogcode die u zelf aanmaakt nadat u zich heeft geregistreerd op www.watchfinance.nl.
Niet-doorlopend krediet Een krediet met einddatum. Dit kan een geldkrediet zijn of een goederenkrediet.
Openstaande totale kredietbedrag Dit is het uitstaande saldo.
Partner Uw echtgenoot, echtgenote of geregistreerde partner of degene
die de kredietovereenkomst ook ondertekent.
Periodiek Steeds na afloop van een vaste periode.
Rente Dit is de debetrentevoet op jaarbasis.
SEPA Single Euro Payments Area. We spreken ook wel over één Europese betaalmarkt, waar er geen verschil is tussen binnenlandse en buitenlandse
betalingen.
SEPA landen zijn alle landen binnen de Europese Unie, aangevuld met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein (die wel lid zijn van de Europese
Economische Ruimte) en Zwitserland, Monaco en San Marino.
Termijnbedrag Het bedrag dat u elke maand aan ons betaalt om uw krediet af te lossen. Het bestaat uit een deel terugbetaling en een deel rente en eventuele verzekeringen die u heeft afgesloten bij het krediet.
Totaal door u te betalen bedrag Het totale kredietbedrag plus de totale kosten voor het krediet.
Transacties Betalingen, geldopnames en overboekingen die u binnen uw krediet doet.
Uitstaand saldo Het bedrag dat u op dat moment heeft gebruikt van uw krediet.
Variabele rente U betaalt een vaste rente die kan veranderen.
Vaste rente U betaalt een vaste, vooraf afgesproken, rente voor uw krediet.
Vertragingsvergoeding Als u te laat betaalt, moet u een extra vergoeding aan ons betalen.
Vervroegd aflossen Als u het krediet eerder aflost dan afgesproken.
Vervroegde opeisbaarheid Als wij u verplichten om uw krediet in één keer terug te betalen.

ARTIKEL 2
ONZE PRODUCTEN

2.1 Niet-doorlopende kredieten
Bij een niet-doorlopend krediet krijgt u eenmalig een bedrag of koopt u een
product bij een aangesloten partner. Elke maand lost u een deel af.
De einddatum staat vast. Er zijn twee soorten:
a. Niet-doorlopend geldkrediet zoals een Persoonlijke Lening:
we storten eenmalig een afgesproken bedrag op uw betaalrekening. U
betaalt ons in termijnen terug.
b. Niet-doorlopend goederenkrediet zoals Comfort Lease of (0%)
Lease: u koopt een product bij een aangesloten partner. Wij betalen de
aangesloten partner; u betaalt ons in termijnen terug.

2.2 Doorlopende kredieten
Met een doorlopend krediet kunt u tot de kredietlimiet geld opnemen of
producten kopen bij alle winkels die Maestro betalingen accepteren en zich
bevinden in één van de geaccepteerde SEPA-landen. U lost elke maand
een deel af. Afgeloste bedragen kunt u opnieuw opnemen. Een doorlopend
krediet heeft in principe geen einddatum. Wij hebben verschillende soorten
doorlopend krediet met betaalkaart:
a. Budget Card, Watch Finance Comfort Card, Option Card, Watch Finance
Betaalplan kaart en de Watch Finance Card. U vindt de voorwaarden
in uw kredietovereenkomst.
b. Winkelkaarten: betaalkaarten die op naam van de bij ons aangesloten
partners staan. U vindt de voorwaarden in uw kredietovereenkomst.

ARTIKEL 3
UW KREDIETOVEREENKOMST

3.1 Beoordelen van uw aanvraag
- Als u een kredietaanvraag bij ons doet, vragen we u om informatie over
onder andere uw inkomen en vaste lasten. Zo kunnen wij beoordelen
of u genoeg geld heeft om uw krediet terug te betalen. Ook zijn wij
aangesloten het BKR. We vragen bij hen informatie op om te weten of u
een krediet of een achterstand codering heeft of heeft gehad.
Op basis van alle informatie bepalen we of u het krediet krijgt.
- Keuren we uw aanvraag niet goed? Dan kunt u een brief van ons
krijgen met de reden van de afwijzing. Als uw BKR-registratie de enige
reden is voor onze afwijzing, dan zetten we dit in deze brief.
- Keuren we uw aanvraag goed? Dan sturen we u twee exemplaren
van de kredietovereenkomst en de algemene voorwaarden en als er
sprake is van een doorlopend krediet met een betaalkaart, de algemene
voorwaarden PIN. Ook sturen wij u een standaard informatieblad met
informatie over het krediet dat u heeft afgesloten.
- De kredietovereenkomst gaat pas in nadat wij en u (en eventueel uw
partner) beide exemplaren hebben ondertekend. Wij melden uw krediet
daarna aan bij BKR. Meer informatie over wat een aanmelding bij BKR
voor u betekent, vindt u op www.bkr.nl.

3.2 Hoe gaan we om met uw persoonsgegevens?
U kunt ervan uitgaan dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. We houden ons daarbij aan de afspraken die in ons Privacy Statement
staan die u ontvangen heeft bij de kredietovereenkomst (zie ook
www.watchfinance.nl/ juridische-informatie). Ook houden we ons aan de
richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

3.3 Wat moet u doen als u belangrijke wijzigingen heeft?
U moet belangrijke wijzigingen in uw persoonlijke en financiële situatie
en omstandigheden direct aan ons doorgeven en uw gegevens actueel
houden. Denk bijvoorbeeld aan administratieve wijzigingen, zoals een
adreswijziging (woonadres en/of e-mailadres) of wijziging van uw bankrekening. En aan wijzigingen met financiële gevolgen zoals bijvoorbeeld een
scheiding of werkloosheid.
3.4 Welke afspraken gelden voor de looptijd, de rente en de
kredietlimiet?
a. Bij een niet-doorlopend krediet liggen de looptijd en de rente vast.
b. Bij een doorlopend krediet rekenen wij een vaste rente die tijdens de
looptijd van de lening kan veranderen. De rente kan stijgen en dalen.
Uw maandbedrag bestaat uit rente en aflossing. Met de rente die wij
ontvangen, betalen wij onder andere door ons gemaakte kosten zoals:
(i) onze financieringskosten, een voorbeeld hiervan zijn de kosten die
wij maken om door ons verstrekte leningen te financieren;
(ii) de kosten voor de diensten en service die wij onze klanten bieden;
(iii) de risicomarge die wij rekenen voor verschillende risico’s die bij het
product, klantgroep of klantprofiel horen.
Wij kunnen de rente veranderen als één of meer van de genoemde
kosten stijgen of dalen. Als wij de rente veranderen, laten wij u dit altijd
van te voren weten. Wij sturen u twee maanden voordat de verandering
ingaat een bericht. Wilt u de nieuwe rente niet betalen? U mag het
krediet stopzetten. Stuur ons dan een bericht om ons dat te vertellen.
U moet ons dan wel het openstaande saldo in één keer terugbetalen.
De rente die u betaalt voor uw doorlopende krediet zal nooit hoger zijn
dan de rente die wij u volgens de wet maximaal in rekening mogen
brengen (maximale kredietvergoeding).
c. Soms geldt een rentevrije en/of een aflossingsvrije periode op een krediet.
Dat is vaak het geval met promotionele acties. Als de actieperiode is
afgelopen, moet u terugbetalen volgens de algemene en bijzondere
voorwaarden van het krediet.
d. Bij een doorlopend krediet kunt u geld opnemen tot de afgesproken
kredietlimiet.

3.5 Wat spreken we af over de terugbetalingen?
a. In de kredietovereenkomst hebben we afspraken gemaakt over de
terugbetalingen. U moet zich aan deze afspraken houden. U betaalt de
termijnbedragen altijd per maand via automatische incasso. Wij informeren u niet elke keer vooraf over deze automatische incasso.
Als uw termijnbedrag wijzigt door een aankoop uit uw krediet of een
geldopname, dan vindt u het nieuwe termijnbedrag op uw rekeningoverzicht.
b. Iedereen die het contract heeft ondertekend is hoofdelijk aansprakelijk
voor de hele schuld. U dus en uw eventuele medekredietnemer maar
ook uw eventuele rechtsopvolgers, bijvoorbeeld uw erfgenamen als u
overlijdt.
c. U moet het geleende geld aan ons terugbetalen en niet aan een andere
partij. Als u bedragen aan één van onze aangesloten partners of een
andere partij betaalt, dan geldt dit niet als aflossing van uw krediet.

3.6 Wat als u niet terugbetaalt?
a. Betaalt u niet? Dan brengen we extra kosten in rekening. Dat noemen we
de vertragingsvergoeding. We berekenen deze vergoeding per dag en houden daarbij de rente aan die in de kredietovereenkomst staat of nu geldt.
We schrijven de vertragingsvergoeding af van uw rekening op de dezelfde
datum als de met u overeengekomen betaaldatum voor het termijn bedrag.
b. Een betalingsachterstand kan vervelende gevolgen voor u hebben. Een
achterstand van twee of meer termijnbedragen moeten wij melden bij BKR.
U kunt dan in de toekomst moeilijker een krediet afsluiten. Meer over de
gevolgen leest u in artikel 6.5, Vervroegde opeisbaarheid.

3.7 Wanneer blokkeren we uw doorlopend krediet?
We kunnen uw krediet blokkeren. U kunt dan geen nieuwe geldopnames
doen of producten kopen. We doen dit in de volgende gevallen:
a. Vanaf het moment dat u 65 jaar wordt. Op de dag van uw 73e
verjaardag wordt uw kredietovereenkomst automatisch beëindigd. Vóór
die tijd moet u het hele krediet hebben terugbetaald. Door op tijd uw
opnamemogelijkheden helemaal of gedeeltelijk te beperken, helpen wij
u hiermee. Wij doen dit om te voorkomen dat er bij het overlijden van
u of uw eventuele partner een (te hoge) restschuld overblijft. Wanneer
we daarmee beginnen, hangt af van het termijnenbedrag dat u met
ons heeft afgesproken. U krijgt altijd vooraf bericht van ons waarin we
aangeven hoe we u gaan helpen met het aflossen van uw krediet. Let
op: de leeftijd van de oudste kredietnemer is hier leidend.
b. Als we na het afsluiten van de overeenkomst informatie krijgen
waardoor we verwachten dat u het krediet niet of moeilijk terug
kunt betalen. We heffen de blokkade weer op als wij denken dat de
aanleiding om het krediet te blokkeren niet meer bestaat. Soms gebeurt
het dat wij van u horen dat u uw baan bent verloren, niet meer kunt
werken, uw financiële situatie ingrijpend is veranderd of dat wij via BKR
horen dat u nieuwe of andere leningen heeft afgesloten. Dan sturen
wij u een brief. Wanneer uw financiële toekomst onzeker is, kunnen wij
besluiten dat het voor u en ons beter is om uw schuld niet nog groter te
maken. Wij zorgen er dan voor dat u geen nieuwe opnames meer kunt
doen uit uw krediet
c. Als u belangrijke wijzigingen in uw persoonlijke en financiële situatie en
omstandigheden niet direct aan ons doorgeeft, of niet geeft als wij erom
vragen, of niet actueel houdt.
d. Als u de kredietovereenkomst heeft opgezegd. Zie artikelen 6.1 en 6.2.
e. Als wij de kredietovereenkomst hebben opgezegd. Zie artikel 6.4.
f. Als wij het krediet vervroegd opeisbaar stellen. Zie artikel 6.5.

3.8 Hoe is het jaarlijks kostenpercentage opgebouwd?
Het jaarlijks kostenpercentage (JKP) bestaat uit de totale verplichte kosten
van het krediet uitgedrukt in een percentage op jaarbasis. Bij de berekening
van het jaarlijks kostenpercentage gaan wij ervan uit dat:
- u meteen het totale kredietbedrag opneemt;
- de debetrentevoet gelijk blijft gedurende de hele looptijd;
- u tussentijds geen extra geld terugbetaalt of opneemt; en
- u gedurende de looptijd hetzelfde termijnbedrag betaalt.

3.9 Wanneer ontvangt u uw rekeningoverzichten en een
aflossingstabel?
a. Als u een doorlopend krediet heeft, krijgt u periodiek een rekeningoverzicht. Hierop staan de afspraken die hebben gemaakt over de
terugbetaling. Ook ziet u de bij- en afschrijvingen en maken wij een
melding van een eventuele rentewijziging op het rekeningoverzicht.
b. U kunt uw rekeningoverzichten gratis bekijken, downloaden, opslaan
en printen via een beveiligde omgeving op onze site via Mijn Rekening.
Hiervoor maakt u zelf een persoonlijke inlog aan nadat u zich geregistreerd heeft op www.watchfinance.nl. Wilt u een papieren overzicht per
post ontvangen, dan betaalt u een vast bedrag per rekeningoverzicht.
Het bedrag wordt van uw krediet afgeschreven. In Mijn Rekening vindt
u terug welk bedrag wij afschrijven of informeer bij klantenservice.
c. Het rekeningoverzicht geldt als bewijs. Het bewijst de hoogte van het
krediet dat u op die datum bij ons heeft.
d. Als u een niet-doorlopend geldkrediet (Persoonlijke Lening) heeft,
krijgt u geen rekeningoverzichten. Wel kunt u uw transacties en betalingen bekijken via uw persoonlijke en veilige inlog op Mijn Rekening.
U kunt altijd kosteloos een aflossingstabel bij onze Klantenservice
opvragen.

3.10 Aan wie versturen wij onze informatie?
Al onze informatie versturen we aan degene die het krediet heeft afgesloten.
U dus. Ook als u de kredietovereenkomst samen met uw partner heeft
afgesloten. U bent er verantwoordelijk voor om onze informatie met uw
partner te delen.

ARTIKEL 4
BETAALKAART

4.1 Hoe kan ik mijn kaart gebruiken?
U kunt bij uw doorlopend krediet een betaalkaart ontvangen. Dit is
een kaart waarmee u geld kunt opnemen bij geldautomaten. Maar ook
betalingen kunt doen bij alle winkels die Maestrobetalingen accepteren
en zich bevinden in één van de geaccepteerde SEPA-landen. Op het
gebruik van de betaalkaart zijn de algemene voorwaarden PIN van
toepassing. U ontvangt deze algemene voorwaarden PIN gelijktijdig met
uw kredietovereenkomst en onze algemene voorwaarden.

4.2. Wat als mijn kaart niet meer ondersteund wordt?
Watch Finance mag uw kaart omruilen voor een ander soort kaart. Als hier
andere voorwaarden voor gelden, brengen wij u hiervan op de hoogte.
Bent u het niet eens met de nieuwe voorwaarden? Dan kunt u binnen
veertien dagen na ontvangst van de nieuwe voorwaarden het krediet
opzeggen en terugbetalen.

ARTIKEL 5
VERVROEGD AFLOSSEN

5.1 Wilt u extra bedragen aflossen?
U mag altijd vervroegd aflossen. Dat kan een deel van het krediet zijn of
het hele krediet. Hier zijn in sommige gevallen wel kosten aan verbonden.
Zie artikel 5.2 en 5.3.

5.2 Wanneer betaalt u geen vergoeding?
U betaalt geen extra kosten als u vervroegd aflost bij een doorlopend
krediet, een Comfort Lease of op (0%) Lease. Als u overlijdt en het krediet
is nog niet afgelost, betalen uw nabestaanden en erfgenamen geen
vergoeding als u de nabestaandenbescherming heeft afgesloten en aan
alle voorwaarden is voldaan. Heeft u vóór 1 april 2013 het Comfort
Servicepakket en Protectieplan afgesloten? Dan gelden de voorwaarden
die u heeft ontvangen bij het afsluiten van het krediet voor dit product.

5.3 Wanneer betaalt u wel een vergoeding?
Bij niet-doorlopende geldkredieten (Persoonlijke Lening) onder de €
75.000 betaalt u wel een vergoeding. Dit zijn de voorwaarden:
• Is de resterende looptijd van uw krediet één jaar of korter? Dan
betaalt u 0,5% vergoeding over het bedrag dat u te vroeg aflost.
• Is de resterende looptijd van uw krediet langer dan één jaar? Dan
betaalt u 1% vergoeding over het bedrag dat u te vroeg aflost.

ARTIKEL 6
KREDIETOVEREENKOMST OPZEGGEN

6.1 Wat als u uw kredietovereenkomst direct na het
afsluiten wilt opzeggen?
a. U kunt de kredietovereenkomst binnen veertien dagen na de ingangsdatum van de overeenkomst opzeggen. Heeft u de voorwaarden en
het standaard informatieblad na de ingangsdatum ontvangen? Dan
mag u binnen veertien dagen na ontvangst van deze informatie
opzeggen. Zie artikel 6.2.c.
b. Direct na uw opzegging wordt uw krediet geblokkeerd. U moet het
geleende bedrag binnen dertig dagen nadat uw kredietovereenkomst
is ingegaan, terugbetalen. Ook betaalt u rente over de dagen dat u het
bedrag heeft geleend. Dit is dezelfde rente als voor uw krediet.

6.2 Hoe kunt u een kredietovereenkomst opzeggen?
a. Een niet-doorlopend krediet heeft een vaste einddatum. Wilt u uw
krediet vóór deze datum helemaal aflossen? Dat kan. In artikel 5.3
leest u welke afspraken hiervoor gelden. Let op: we kunnen het krediet
pas echt beëindigen als u het totale kredietbedrag heeft terugbetaald.
b. Een doorlopend krediet mag u opzeggen wanneer u wilt, zonder opzegtermijn. Vanaf het moment dat u heeft opgezegd, kunt u geen geld
meer opnemen. We beëindigen de kredietovereenkomst nadat u het hele
openstaande totale kredietbedrag heeft afgelost. U kunt dit bedrag in
één keer aflossen. U mag het ook in termijnbedragen aan ons terugbetalen. U betaalt dan wel rente over het openstaande kredietbedrag.
c. Opzeggen doet u door een brief met uw handtekening te sturen naar:
Watch Finance., Afdeling Klantenservice,
Postbus 2343, 3500 GH Utrecht.

6.3 Wanneer eindigt de kredietovereenkomst automatisch?
a. Op de dag dat u 73 jaar wordt, eindigt de kredietovereenkomst
automatisch. We zorgen er samen met u voor dat u vóór deze datum
het krediet helemaal heeft afbetaald. Zie artikel 3.7a.
b. Als er sprake is van vervroegde opeisbaarheid. In artikel 6.5 ziet u wat
dit betekent.

6.4 Opzegging en beëindiging van uw kredietovereenkomst
a. Als u een doorlopend krediet heeft en langer dan een half jaar een
lager uitstaand saldo heeft dan de hoogte van uw kredietlimiet,
kunnen wij uw kredietlimiet naar beneden aanpassen. Wij passen uw
kredietlimiet dan minimaal aan tot aan het bedrag van uw uitstaande
saldo op dat moment. Omdat uw kredietovereenkomst hiermee anders
wordt, zeggen wij de kredietovereenkomst dan gedeeltelijk op en
ontvangt u vooraf van ons een schriftelijk bericht hierover. Verder blijft
uw kredietovereenkomst onveranderd en moet u terugbetalen zoals
afgesproken.
b. Wij mogen de kredietovereenkomst opzeggen met een opzegtermijn
van ten minste twee maanden. Dit betekent dat u geen nieuwe
opnames meer kunt doen zodra we dit hebben aangekondigd. En dat
u uw krediet terugbetaalt.

6.5 Vervroegde opeisbaarheid
In sommige gevallen zeggen we de overeenkomst onmiddellijk op en
moet u het hele openstaande totale kredietbedrag in één keer aan ons
terugbetalen. Dat is het geval als u:
a. een verschuldigde termijn na minstens twee maanden nog niet heeft
betaald. Ook niet nadat we u hebben gevraagd te betalen en u in
gebreke hebben gesteld;
b. naar het buitenland bent verhuisd. Of van plan bent om dit te doen;
c. failliet bent verklaard of de schuldsaneringsregeling natuurlijke
personen (WSNP) op u van toepassing is;
d. bij het aangaan van de kredietovereenkomst aan ons onjuiste informatie heeft gegeven en we u met de juiste gegevens geen krediet zouden
hebben verstrekt.
e. overlijdt en wij geen nabestaanden of erven kunnen vinden die uw
erfenis op zich willen nemen, zeggen we de kredietovereenkomst ook
onmiddellijk op.

6.6 Bij vervroegde opeisbaarheid brengen we extra kosten
in rekening
Dat noemen we de vertragingsvergoeding. We berekenen deze vergoeding
per dag, over het openstaande totale kredietbedrag. Bij een nietdoorlopend krediet is de vertragingsvergoeding gelijk aan de rente op
de kredietovereenkomst. Bij een doorlopend krediet is deze gelijk aan
de rente die van toepassing is op uw krediet op de dag waarop wij de
vertragingsvergoeding berekenen. We schrijven de vertragingsvergoeding
af op de dezelfde datum als de met u overeengekomen betaaldatum voor
het termijnbedrag.

ARTIKEL 7
KLACHTENPROCEDURE

7.1 Waar kunt u terecht als u een klacht heeft?
a. Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Laat dit ons dan
weten. U kunt uw klacht melden bij onze afdeling Klantenservice. Dat
kan telefonisch door te bellen naar nummer (030) 638 81 00. Of door
een brief te sturen naar: Watch Finance.,
Afdeling Klantenservice, Postbus 2343, 3500 GH Utrecht. Of stuur een
e-mail naar info@watchfinance.nl.
b. Bent u het niet eens met de oplossing? Stuur dan een brief naar de afdeling Customer Care (zie adres hierboven). We kunnen dan nogmaals
proberen uw klacht op te lossen.

7.2 Wat als we er samen niet uitkomen?
Wij zijn aangesloten bij verschillende geschillencommissies. Hier kunt u
terecht als we er samen niet uitkomen. U moet ons dan wel eerst schriftelijk hebben laten weten dat u het niet eens bent met onze oplossing
(zie artikel 7.1). Dit zijn uw opties:
a. Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (het KiFiD)
U kunt binnen drie maanden nadat u uw klacht bij ons heeft neergelegd,
uw klacht aan het KiFiD voorleggen. Meer informatie vindt u op
www.kifid.nl.
b. Geschillencommissie Bureau Kredietregistratie (BKR)
Voor klachten over hoe u bij BKR geregistreerd staat, kunt u de
Geschillencommissie Bureau Kredietregistratie inschakelen.
Hun uitspraak is bindend en u kunt niet in beroep gaan tegen deze
uitspraak. Meer informatie vindt u op www.bkr.nl.
c. Burgerlijke rechter
U kunt ook naar de rechtbank Utrecht gaan met uw klacht.

7.3 Wilt u onze klachtenprocedure inzien?
U kunt onze interne klachtenprocedure opvragen bij de afdeling
Klantenservice.

ARTIKEL 8
SLOTBEPALINGEN

8.1 Wat als wij de algemene voorwaarden veranderen?
Wij kunnen besluiten om de algemene voorwaarden te veranderen. We
brengen u daarvan eerst op de hoogte. U ontvangt vóór de
verandering de nieuwe voorwaarden per post, per e-mail of via Mijn
Rekening. Bent u het niet eens met de nieuwe algemene voorwaarden?
Dan mag u uw kredietovereenkomst opzeggen, zie ook artikel 6.2. Stuurt
u ons dan binnen veertien dagen een brief. Geef daarbij als reden aan dat
u niet akkoord gaat met onze nieuwe voorwaarden.

8.2 Wat als wij uw kredietovereenkomst aan een andere
partij willen overdragen?
Wij mogen onze rechten en plichten die horen bij de kredietovereenkomst
overdragen aan een andere partij. U heeft het recht om in dat
geval uw kredietovereenkomst te beëindigen. Uiteraard moet u dan het
openstaande totale kredietbedrag betalen, zie artikel 6.2

8.3. Toepasselijk recht
Op de algemene voorwaarden en op de kredietovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen moeten
worden voorgelegd aan de rechtbank te Utrecht.

8.4. Autoriteit Financiële Markten
Wij staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM),
www.afm.nl, wij zijn ingeschreven in het AFM-register onder nummer
12011170 en staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 30076284.

/